Generelle salgs- og leveringsbetingelser for salg, levering og montering av produkter fra GEZE Norge

Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1 Bruksområde

Nedenstående betingelser anvendes ved salg, levering og montering av produkter fra GEZE Norge (heretter kalt "GEZE") i det omfang de ikke fravikes ved annen skriftlig avtale. 

§ 2 Særlige definisjoner

Pkt. 1. Med "Mellomsalg" menes at GEZE, etter at GEZE har tilbudt en vare til kjøper, selger den tilbudte vare til en annen kunde innen kjøpers aksept er kommet frem til GEZE

Pkt. 2. Med "Teknisk Dokumentasjon" menes enhver form for tekniske opplysninger, tegninger, bilder og annet materiale, som GEZE overgir til kjøper, enten materialet er formidlet i fysisk, elektronisk eller noen annen form.

§ 3 Tilbud og pris

Pkt. 1. Hvis ikke annen informasjon er gitt, er et tilbud bindende i 30 dager fra tilbudsdatoen. Ethvert tilbud gis med forbehold om rett til Mellomsalg.

Prisene i prislistene er bruttopriser og angir pris pr. stk./enhet om ikke annet er uttrykkelig angitt.

Samtlige priser er eksklusive MVA.

Pkt. 2. GEZE forbeholder seg retten til prisjusteringer.

Eventuelle prisjusteringer skal meldes en måned i forveien.

GEZE tar forbehold om å rette eventuelle trykkfeil.

Ved store endringer i EURO/NOK kurs, må kjøper påregne en prisjustering som reflekterer slike endringer.

§ 4 Angivelser og teknisk dokumentasjon

Pkt. 1. Alle angivelser og opplysninger om vekt, dimensjoner, kapasitet, priser, samt teknisk og andre data i GEZEs markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, rundskriv, annonser, bildemateriale, og prislister etc., er kun veiledende.

Pkt. 2. Teknisk Dokumentasjon må ikke uten samtykke fra GEZE brukes til annet enn det som opprinnelig var formålet med overføringen  av slik Teknisk Dokumentasjon og må ikke uten GEZEs skriftlige samtykke kopieres, reproduseres, eller videreformidles til tredjeparts kunnskap.

§ 5 Konstruksjonsendringer

Pkt. 1. GEZE forbeholder seg retten til å endre konstruksjon, valg av materiale, utførelse etc. uten å melde ifra til kjøper dersom GEZE finner slike endringer nødvendige og/eller hensiktsmessige. GEZE er dog forpliktet til å påse at endringene ikke fører til forringelse i den solgte kvaliteten, kapasiteten og vesentlige bruksegenskaper. 

Pkt. 2. Foretatte endringer som nevnt i pkt. 1 ovenfor berettiger ikke kjøper til noen form for kompensasjon eller erstatning.

§ 6 Transportomkostninger og risikoens overgang

Pkt. 1. Når risikoen for varene er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at varene deretter går tapt, skades eller minskes som følge av hendelser som ikke beror på GEZE.

Pkt. 2. Dersom kjøper selv besørger transport av varene, går risikoen for varene over på kjøper når varene blir overgitt til kjøper eller hans fraktfører.

Pkt. 3. Dersom GEZE besørger transport av varene, går risikoen for varene over på kjøper når varene er kommet frem til det avtalte leveringssted.

Pkt. 4. Dersom ikke annet er særskilt avtalt, skal kjøper dekke samtlige transportomkostninger. Når GEZE skal foreta montering av varene, skal imidlertid transportomkostninger anses omfattet av tilbudet.

Pkt. 5. Kjøper plikter å tegne forsikring i tråd med § 16.

§ 7 Fakturering og betalingsbetingelser

Pkt. 1. Fakturering skjer etter forsendelsen av varen. Dette gjelder også dersom varene er levert på byggeplass for montasje.

Pkt. 2. Montasje faktureres etter avsluttet montasje.

Pkt. 3. Betaling skal skje innen 30 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.

Pkt. 4. Ved forsinket betaling fra kjøper, er GEZE berettiget til å beregne forsinkelsesrente etter den til enhver tids gjeldende rentesats i forsinkelsesrenteloven fra forfallsdato og til betaling skjer.

Pkt. 5. Oppfyllelsesstedet for kjøpers betalingsforpliktelser er GEZEs forretningssted.

§ 8 Eiendomsforbehold/salgspant

Salgsgjenstanden inkl. alt tilbehør forblir GEZEs eiendom inntil kjøpesummen er fullt ut betalt. Betaling med sjekk, veksel, gjeldsbevis eller ved elektronisk foranstaltninger av noe slag, anses ikke som betaling før beløpet er mottatt på GEZEs anviste konto uten mulighet for tilbakeføring.

§ 9 Leveringsvilkår, leveringsmåte og leveringstid

Pkt. 1. Prisene inkluderer kartongemballasje.

Pkt. 2. Leveringsmåte er Bring, Posten eller Bedriftspakke, Postpakke eller annen måte bestemt av GEZE.

Pkt. 3. Artikler som inngår i GEZEs lagersortiment skal, hvis rimelig mulig, leveres innen én uke etter bestilling. Ikke lagerførte artikler benevnes med en *), og leveringstiden for ikke lagerførte artikler vil normalt være ca. 3-4 uker fra skriftlig bestilling foreligger.

§ 10 Lagerstandard og spesialfarge

Artikler som er lagerført i Norge finnes i fargen sølv. Brun, hvit RAL 9016 og andre valgfrie RAL- eller NCS-farger kan leveres fra fabrikk. Ved valgfri RAL – eller NCS farge tilkommer et tillegg på prisen. Leveringstiden på valgfri RAL – og NCS farge er normalt 4-6 uker fra skriftlig bestilling.

§ 11 Reklamasjonsperiode/garantitid

Alle GEZE produkter har en garantitid på 2 år, forutsatt at montasjen er utført ifølge GEZEs monteringsanvisning og at produktet er vedlikeholdt i tråd med GEZEs anbefalte vedlikeholdsprogram. Etter utløpet av denne garantitiden har GEZE intet ansvar for mangler.

§ 12 Forsinkelse

Pkt. 1. GEZE vil oppgi forventet/antatt leveringstidspunkt basert på GEZEs beste estimat.

Pkt. 2. Dersom antatt leveringstid ikke kan overholdes av GEZE, er GEZE forpliktet til å gi kjøper skriftlig informasjon med opplysninger om nytt forventet leveringstidspunkt.

Pkt. 3. GEZE er ikke ansvarlig for kjøpers direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av forsinkelsen. Dersom forsinkelsen medfører et vesentlig kontraktsbrudd, kan kjøper imidlertid heve kjøpet. Ved slik hevning kan kjøper kun kreve tilbakeført kjøpesummen (hvis betalt); kjøper skal ikke være berettiget til noen annen form for kompensasjon eller erstatning.

Pkt. 4. GEZE påtar seg intet ansvar for forsinket levering utover det som fremgår av nærværende paragraf.

§ 13 Mangler og ansvarsregulering

Pkt. 1. Ved eventuelle mangler skal kjøper reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Gjør han ikke det, taper kjøper retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Pkt. 2. Ved eventuelle mangelfulle deler skal delene på anmodning sendes til GEZE for inspeksjon. Forsendelsen skjer på kjøpers regning. GEZE forplikter seg til i en periode på 2 år etter leverings-/monteringstidspunktet (jf. § 11 ovenfor) å foreta omlevering eller reparasjon etter eget valg innen rimelig tid, men bare for så vidt kjøper har dokumentert at det foreligger mangler.

Pkt. 3. For nye deler, som er inkludert i forbindelse med reparasjoner iht. pkt. 2, utløper reklamasjonsperioden samtidig som utløpet av reklamasjonsperioden etter § 11. Reklamasjonsperioden etter utført omlevering og/eller reparasjonsarbeider skal ikke under noen omstendighet være lenger enn to år fra leverings-/monteringstidspunktet som angitt i § 11.

Pkt. 4. GEZE skal ikke under noen omstendighet kunne holdes ansvarlig i tilfeller hvor mangler skyldes at det solgte ikke ble montert eller vedlikeholdt i overensstemmelse med GEZEs monteringsanvisninger, feilaktig eller uhensiktsmessig bruk, endringer eller tekniske inngrep foretatt uten GEZEs skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger, etc.

Pkt. 5. GEZE er ikke ansvarlig for noen form for indirekte tap og følgeskader, herunder driftstap og tapt fortjeneste, som følge av mangler. GEZEs samlede erstatningsansvar ved mangler kan ikke overstige kjøpesummen for den del av leveransen som er mangelfull.

Pkt. 6. GEZE påtar seg intet ansvar for mangler utover det som fremgår av nærværende paragraf.

§ 14 Produktansvar og skader

Pkt. 1. Forårsaker et av GEZEs leverte produkter eller deler herav skader på ting som ikke normalt er ment for eller hovedsakelig ble brukt til, privat bruk eller forbruk, kan GEZE kun pålegges ansvar såfremt det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelser begått av GEZE. Ansvaret for slik skade kan ikke overstige kr. 5 000 000,-.

Pkt. 2. GEZE kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for noen form for indirekte tap, herunder driftstap og tapt fortjeneste.

Pkt. 3. Kjøper skal holde GEZE skadesløs dersom GEZE pålegges ansvar overfor tredjepart, for den delen av ansvaret som overstiger kr. 5 000 000,-. Kjøper er i den forbindelse forpliktet til å la seg saksøke ved samme domstol som behandler et evt. erstatningskrav mot GEZE.

Pkt. 4. Såfremt tredjepart måtte reise krav om erstatning for produktskade, er partene forpliktet til gjensidig å informere hverandre og melde kravet til sine forsikringsselskaper.

§ 15 Ansvarsfrihet – force majeure

Pkt. 1. Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet for partene, såfremt de forhindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig byrdefull: Arbeidskonflikt, streik, lockout og enhver annen omstendighet, som partene ikke er herre over, slik som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering, eller uforutsette militærinnkallelser, offentlige pålegg, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og uroligheter, mangel på transportmidler, uregelmessigheter i forsyning av strøm, vann og andre forsyningskilder, alminnelig vareknapphet, forkastelse av større arbeid, samt mangler ved eller forsinkelse av leveranser fra underleverandører, som skyldes noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter.

Pkt. 2. Den part, som vil påberope seg ansvarsfrihet eller force majeure skal så langt det er mulig, innen rimelig tid skriftlig kommunisere til den andre part om begivenhetens begynnelse og slutt.

Pkt. 3. Enhver av partene er berettiget til skriftlig å informere den andre part at avtalen heves når dens oppfyllelse blir forhindret eller urimelig byrdefull på grunn av omstendigheter nevnt i pkt. 1.

§ 16 Kjøpers forsikringsplikt

Pkt. 1. Fra det tidspunkt risikoen går over fra GEZE til kjøper i henhold til § 6 ovenfor, er kjøper forpliktet til å tegne en fulldekkende forsikring (All-risk) på leveransen og samtlige montasjeomkostninger. Forsikringen skal være gyldig inntil kjøpesummen fullt ut er betalt til GEZE.

Pkt. 2. Inntil betalingen har skjedd, har GEZE til enhver tid rett til å forlange dokumentasjon for at pkt. 1. er oppfylt.

§ 17 Tillatelser

Kjøper har ansvaret for å skaffe til veie og dekke utgiftene forbundet med offentlige eller private tillatelser som er nødvendige for at GEZE kan gjennomføre leveringen til kjøper.  

§ 18 Særlig om montasje

Pkt. 1. Er montasje omfattet av kjøpsavtalen, gjelder betingelser i denne § 18. Det understrekes at GEZEs montører ikke er autoriserte til å motta eller behandle reklamasjoner på GEZEs vegne.

Pkt. 2. Kjøper har ansvaret for at montasjen kan påbegynnes til avtalt tidspunkt og at kjøpers eget og andre leverandørers arbeid er tilrettelagt på en slik måte at GEZEs montasje kan utføres og ferdigstilles i en uavbrutt periode etter påbegynnelse. Monteringsstedet skal være ryddig slik at montasjen kan påbegynnes uten forsinkelse. Kjøper skal stille hjelpemannskap, utstyr og fasiliteter til disposisjon, intern transport på montasjestedet, stillaser, avskjerming, lys, strøm, vann, damp, trykkluft, varme og olje etc. til rådighet uten vederlag.

Pkt. 3 Dersom montasjearbeidet nødvendiggjør endringer eller reparasjoner av kjøpers bestående bygning, inventar eller øvrige anlegg, påhviler det kjøper å sørge for dette og dekke utgiftene som måtte påløpe.

Pkt. 4. GEZEs omkostninger i forbindelse med forsinkelser som skyldes kjøpers forhold eller kjøpers andre leverandører skal dekkes av kjøper.

Pkt. 5. Dersom kjøpers eget personale skal foreta montasje under ledelse av en utsendt montasjeleder fra GEZE, skal bestemmelsene ovenfor gjelde. Alle nødvendige anleggsdeler skal også være til stede.

Pkt. 6. Kjøper har ikke rett til å inngå noen form for avtale/tilleggsavtaler med GEZEs personale utover det som uttrykkelig er avtalt. Hvis kjøper ikke overholder dette og eksempelvis anvender GEZEs personell til annet arbeid, er GEZE uten ansvar for det utførte arbeidet, og GEZE har i tillegg rett til å kreve kompensasjon av kjøper for bruk av GEZEs personell basert på medgått tid.

Pkt. 7. Kjøper skal informere GEZE om de gjeldende sikkerhetsbestemmelser på montasjestedet. GEZE skal instruere sitt personell om å overholde slike bestemmelser.

Pkt. 8. Forsinkelser, tilleggs- og endringsarbeid vil bli avregnet separat i henhold til gjeldende timepris.

§ 19 Lovvalg og Verneting

Pkt. 1. Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

Pkt. 2. Kjøpsloven utfyller disse salgs- og leveringsbetingelsene på forhold som ikke er regulert.

Pkt. 3. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen skal avgjøres ved ordinær domstolsbehandling ved GEZEs hjemting.

Download Salgs- og leveringsbetingelser (PDF | 2,15 MB)